Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od sierpnia 2020 r. oraz nowy wzór deklaracji

Od sierpnia 2020 r. wprowadzamy kilka zmiany w obowiązującym na terenie gminy Gierałtowice systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Oto one:

  1. NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od miesiąca sierpnia stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wyniesie 36,30 zł za osobę za miesiąc. 

Przyczyny wzrosty kosztów systemu, a tym samum podwyższenia stawki szeroko opisane były w poprzednim numerze Wieści Gminy Gierałtowice i na profilu facebookowym.

W III kwartale br. wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają zawiadomienia o nowej miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą stawki, nie ma potrzeby składania nowych deklaracji.

  1. POWSZECHNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Wszyscy właściciele nieruchomości (zarówno zamieszkałych, jak i niezamieszkałych) bez wyjątku, począwszy od sierpnia br. zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie segregowano odpadów, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (w nasze gminie jest ona 4-krotnością stawki „podstawowej” tj. 145,20 zł od osoby!).
  1. ODBIÓR BIOODPADÓW

Z uwagi na ogromną ilość bioodpadów odbieranych w gminie Gierałtowice, o czym kilkukrotnie pisaliśmy (ostatnio w marcowym numerze Wieści Gminy Gierałtowice), biorąc pod uwagę koszt zagospodarowania (zwłaszcza odpadu gromadzonego w workach) i problemy z odciekami, począwszy od sierpnia br. rezygnujemy z workowego systemu odbioru bioodpadów. Oznacza to, iż bioodpady odbierane będą tylko i wyłącznie z pojemników koloru brązowego.

Gmina Gierałtowice, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapewnia jeden pojemnik do zbierania bioodpadów o pojemności 240 litrów na nieruchomość zamieszkałą.

Brązowe pojemniki będą dostarczane na poszczególne nieruchomości w drugiej połowie lipca. W przypadku przyjęcia lub ewentualnej odmowy odbioru pojemnika właściciel lub inny domownik potwierdza ten fakt własnoręcznym czytelnym podpisem. W przypadku braku właściciela lub innej osoby na nieruchomości firma umieści w skrzynce pocztowej lub w innym dogodnym miejscu umożliwiającym dostarczenie wiadomości – informację o przeprowadzonej akcji podstawiania pojemników z prośbą o kontakt.

Jednocześnie zmianie ulega częstotliwość i harmonogram odbioru, tj.:

– w miesiącach od kwietnia do listopada - odbiór bioodpadów odbywał się będzie z częstotliwością co 2 tygodnie,

– w miesiącach od grudnia do marca - odbiór bioodpadów odbywał się będzie z częstotliwością co 4 tygodnie.

Uwaga! Od miesiąca sierpnia bioodpady odbierane będą w dni powszednie, a nie jak do tej pory w soboty.

Zmieniony harmonogram zostanie dostarczony na każdą nieruchomość.

PDFbioodpady od sierpień 2020 r_.pdf (347,25KB)

W przypadku, gdy bioodpady nie mieszczą się w dostarczonym przez gminę pojemniku, można we własnym zakresie wyposażyć nieruchomość w brązowe pojemniki (spełniające określone przepisami normy), bądź dostarczyć je indywidualnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Najlepszym jednak rozwiązaniem, pod względem ekologicznym, ekonomicznym i praktycznym jest kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

  1. KOMPOSTOWANIE

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w pierwszej kolejności powinni dążyć do zagospodarowania bioodpadów wytworzonych na tej nieruchomości w kompostownikach przydomowych. O tym jak kompostować bioodpady pisaliśmy szeroko w kwietniowym wydaniu Wieści Gminy Gierałtowice. Każdy kto już je kompostuje lub ma taki zamiar, ma również prawo do skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązująca od sierpnia br. ulga wynosić będzie 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca nieruchomości. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Co ważne – uprawnienie do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja, więc w każdym momencie można się zdecydować na kompostowanie bioodpadów.

Po złożeniu deklaracji, pojemnik 240-litrowy zostanie zamieniony na pojemnik 120-litrowy (przeznaczony na to co nie nadaje się do kompostowania).

Uwaga! Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że mimo deklaracji bioodpady nie są kompostowane, właściciel nieruchomości straci na co najmniej  6 miesięcy możliwość skorzystania ze zwolnienia w opłacie.

  1. KARTA DUŻEJ RODZINY

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wchodzący w skład rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907) od sierpnia 2016 r. w naszej Gminie mogli nadal korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od miesiąca sierpnia ulegnie jednak zmianie  sposób jego naliczania oraz wysokość zwolnienia, która wynosić będzie 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, wchodzącego w skład rodziny wielodzietnej.

  1. WZÓR DEKLARACJI

Od sierpnia br. zmianie ulega wzór deklaracji. Nowy wzór umożliwia zadeklarowanie posiadania kompostownika na nieruchomości i kompostowania bioodpadów, od tego miesiąca można złożyć deklarację uprawniającą do skorzystania ze zwolnienia.

Nową deklarację należy również złożyć w przypadku zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości, bądź zgłoszenia lub wygaśnięcia uprawnienia do częściowego zwolnienia z opłaty dla członków rodziny wielodzietnej.

Zmianę należy zgłosić w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Nie można złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. W przypadku śmierci mieszkańca, właściciel nieruchomości składa nową deklarację zmniejszającą wysokość opłaty w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Jednocześnie przypominamy, iż cały czas istnieje możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

PDFdeklaracja (kompostownik i KDR).pdf (253,85KB)

XLSdeklaracja (kompostownik i KDR).xls (90,50KB)

  1. ZMIANY NA PSZOKu

Od sierpnia br. poszerzony zostaje zakres rodzajów odpadów zbieranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych o następujące rodzaje odpadów:

  • odpady segregowane (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe),
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki oraz przeterminowane leki.

Ponadto informujemy, iż od sierpnia 2020 r. okna i drzwi przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą zbierane jako odpady budowlane i rozbiórkowe, a nie jak do tej pory jako odpady wielkogabarytowe. W związku z tym będą wliczać się do limitu przyjmowanych na Punkcie odpadów budowlanych, wynoszącego 1 m3 na rok na nieruchomość.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera