Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o zebraniu materiału i gotowości wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Gierałtowice, dnia 18.06.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczający materiał w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków nr 227/19, 746/19” zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Gierałtowice.

Z materiałami można się zapoznać w siedzibie Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00 (w czwartek od 7:00 – 17:00) z możliwością wypowiedzenia się również co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Po tym terminie Wójt Gminy Gierałtowice wyda decyzję w sprawie bądź podejmie dalsze czynności w zależności od zgłoszonych przez stronę postępowania stanowisk, wniosków oraz oświadczeń.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 19.06.2020 r. na okres 14 dni.

PDF10. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera