Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów

Gierałtowice, dnia 18.06.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, reprezentowanego przez Pana Adama Biegańskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów”

zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Przyszowice i Chudów.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję, iż dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały umieszczone, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48 w Gierałtowicach.

Ponadto informuję, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 19.06.2020 r. na okres 14 dni.

PDF5. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera