PROTOKÓŁ z dnia 27 maja 2020 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gierałtowice na lata 2020-2024

PROTOKÓŁ

z dnia 27 maja 2020 r.

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gierałtowice na lata 2020-2024.

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 19 maja 2020 r. do 26 maja 2020 r. do godziny 15:00 przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gierałtowice na lata 2020-2024.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 października 2019 r., projekt uchwały wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii umieszczono na stronie internetowej Gminy Gierałtowice w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe - Konsultacje”.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) prowadzące działalność statutową na terenie gminy Gierałtowice.

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa ani podmiot, o którym mowa powyżej.

PDFProtokół z konsultacji.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera