Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gierałtowice na lata 2020-2024

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gierałtowice na lata 2020-2024

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:           

19 maj 2020 r. – 26 maj 2020 r.

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gierałtowice na lata 2020-2024. 

2. Formularz zgłaszania opinii. 

Gierałtowice, dnia 19.05.2020 r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera