Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice

EFS- społeczny.jpeg

Nazwa projektu:  Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiegona lata 2014-2020

Europejski Fundusz Społeczny

Osi Priorytetowa IX Włączenie społeczne

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,

Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Projekt realizowany przez Fundację na rzecz Seniorów „Bonum Vitae” we współpracy z Gminą Gierałtowice

 

Opis i cel projektu:  w ramach realizowanego projektu zostaną zrealizowane zadania tj: usługi dziennej opieki środowiskowej (w tym indywidualna ocena sytuacji materialnej i życiowej); poradnictwo psychologiczne; szkolenie z zakresu teleopieki. Celem projektu jest rozwój usług społecznych, poprzez objęcie usługami społecznymi 15 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Grupą docelową jest 15 osób (10 kobiet, 5 mężczyzn) powyżej 60 roku życia, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na obszarze Gminy Gierałtowice.

 

Planowane efekty: Rezultatem projektu jest: liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 2 szt.; liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 2 szt.

 

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu: 220 300,00

Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 204 879,00

 

Termin realizacji projektu:  01.11.2020 r. – 30.11.2021 r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera