Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:           

14 kwiecień 2020 r. – 21 kwiecień 2020 r. do godziny 15:00

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Załączniki:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice.

2. Formularz zgłaszania opinii.

Gierałtowice, dnia 14.04.2020 r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera