Wójt Gminy Gierałtowice informuje o planowanej kontynuacji realizacji Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice

Wójt Gminy Gierałtowice informuje o planowanej kontynuacji realizacji Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice, poprzez udzielanie z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach lub lokalach mieszkalnych.

Uchwałą Nr XLVIII/339/18 z dnia 21.08.2018 r. Rada Gminy Gierałtowice przyjęła „Program ograniczania niskiej emisji dla gminy Gierałtowice”. Celem Programu jest obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów węglowych na nowoczesne urządzenia grzewcze.

Obecnie kończy się zaplanowany na 2019 r. etap realizacji ww. Programu, w ramach którego dofinansowanych zostanie 100 inwestycji w zakresie wymiany nieekologicznego źródła ciepła. Dotacje do wymiany systemu ogrzewania realizowane były ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców udziałem w Programie, Gmina zamierza kontynuować realizację Programu poprzez udzielanie dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, koncentrując się na wspieraniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska (niewęglowych) systemów ogrzewania.

Zasady udzielania dotacji celowej, zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, określa rada gminy w drodze uchwały.

W związku z planowanym przyjęciem ww. uchwały, w terminie od 18 do 25 października 2019 r. oczekujemy na opinie lub sugestie mieszkańców w przedmiotowej sprawie. Można  je składać pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, e mail: ros@gieraltowice.pl

 

Zasady udzielania z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice

 1. W ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice, zwanego dalej Programem, z budżetu gminy Gierałtowice mogą być udzielane  dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła lub montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach lub lokalach mieszkalnych.
 2. Celem udzielenia dotacji jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii na terenie Gminy Gierałtowice.
 3. Cel, o którym mowa powyżej, realizowany będzie poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła na źródła ekologiczne lub montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
 4. Do korzystania z dotacji uprawnione są osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do zlokalizowanego na terenie Gminy Gierałtowice budynku lub lokalu mieszkalnego. Zmiana sposobu  ogrzewania  lub montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych mogą być dokonane tylko za zgodą wszystkich  właścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego.

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

 1. Dotacja celowa może być udzielana wyłącznie na dofinansowanie zadań realizowanych w celu poprawa jakości powietrza, poprzez:

          1) wymianę niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła na źródła ekologiczne, w jednym z poniższych wariantów:

              a) kotły automatyczne  na biomasę klasy min. 5 wg normy PN-EN 303-5:2012,

              b) kotły gazowe kondensacyjne,

              c) ogrzewanie elektryczne,

              d) kotły olejowe,

           2) Montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w jednym z poniższych wariantów:

               a) wodne kolektory słoneczne,

               b) instalacje fotowoltaiczne,

               c) pompy ciepła.

 1. Kotły na paliwo stałe (biomasę) nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
 2. Niskowydajne i nieekologiczne źródła ciepła stanowią urządzenia na paliwo stałe niespełniające piątej klasy normy PN-EN 303-5:2012.
 3. W przypadku wymiany źródła ciepła, dotacji celowej udziela się na wymianę starego źródła ciepła będącego podstawowym źródłem ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnego.
 4. W przypadku montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych dotacji celowej udziela się pod warunkiem, że:
 1. będzie to jedyne źródło ciepła w budynku, lub
 2. budynek posiada zainstalowane ekologiczne źródło ciepła.
 1. Koszty kwalifikowane stanowią w szczególności: koszt demontażu i likwidacji starego źródła ciepła, koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła, koszt zakupu i montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, koszt zakupu osprzętu niezbędnego do zainstalowania nowego źródła ciepła lub urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
 2. Dofinansowaniu podlegają urządzenia fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy.
 3. Dofinansowaniu nie podlega: koszt wykonania prac projektowych, koszt zakupu i montażu instalacji c.o., zakupu dodatkowego wyposażenia (bojler, zasobnik c.w.u., automatyka pokojowa i pogodowa itp.) oraz koszt eksploatacji urządzenia.
 4. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich nieekologicznych urządzeń grzewczych. Warunek ten nie dotyczy kominków, pieców kaflowych wykorzystanych jako piece akumulacyjne oraz pieców objętych opieką konserwatora zabytków pod warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym.
 5. Inwestorowi przysługuje prawo ubiegania się o dotację ze środków budżetu gminy Gierałtowice tylko raz dla danego urządzenia.
 6. Inwestorowi nie przysługuje prawo ubiegania się o dotację do wymiany źródła ciepła jeśli  system grzewczy w budynku lub lokalu, którego dotyczy wniosek otrzymał dofinansowanie z budżetu Gminy do kosztów zmiany systemu grzewczego na proekologiczny w przeciągu ostatnich 5 lat.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej

 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji jest złożenie wniosku w wyznaczonym i ogłoszonym przez Gminę terminie naboru.
 2. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Gierałtowicach i realizowane do wyczerpania środków budżetu Gminy przeznaczonych na dotację.
 3. Inwestor zobowiązany jest umożliwić Gminie weryfikację danych zawartych we wniosku.
 4. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku spowoduje wykluczenie Inwestora z możliwości ubiegania się o dotację.
 5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzieleniu dotacji celowej pomiędzy Gminą Gierałtowice a Wnioskodawcą.
 6. Pozytywne rozpatrzone wnioski, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy w danym roku budżetowym, będą stanowiły podstawę do przyznania dotacji w kolejnym roku budżetowym, pod warunkiem, że Gmina będzie dysponowała środkami na ten cel.
 7. Wysokość dotacji stanowi do 60% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż:
 1. w przypadku wymiany niskowydajnego i nieekologicznego źródła ciepła ekologiczne:
 1. 5.000,00 zł do zakupu i montażu kotła automatycznego na biomasę klasy min. 5 wg normy PN-EN 303-5:2012,
 2. 6.000,00 zł do zakupu i montażu kotła gazowego kondensacyjnego,
 3. 6.000,00 zł do zakupu i montażu ogrzewania elektrycznego,
 4. 6.000,00 zł do zakupu i montażu kotła olejowego,
 1. w przypadku montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych:
 1. 6.000,00 zł do zakupu i montażu wodnych kolektorów słonecznych,
 2. 6.000,00 zł do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych,
 3. 7.000,00 zł do zakupu i montażu pompy ciepła.

Sposób rozliczenia dotacji

 1. Wypłacenie dotacji z budżetu Gminy Gierałtowice nastąpi na podstawie zawartej umowy.  Przed wypłatą dotacji Gmina przeprowadza kontrolę zrealizowanego przedsięwzięcia.
 2. Dotacja celowa wypłacona będzie przez Gminę bezpośrednio na konto Wnioskodawcy, w terminie 30 dni od daty przeprowadzonej kontroli.
 3. Inwestor, który otrzyma dotację zobowiązany jest potwierdzić stosownym dokumentem (protokół likwidacji kotła, karta przekazania odpadu wystawiona na Inwestora) likwidację starego źródła ciepła.
 4. W przypadku powrotu do poprzedniego systemu ogrzewania w okresie pięciu lat od uzyskania dofinansowania, kwota dofinansowania podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Gminę używania urządzeń i instalacji, na które udzielona została dotacja niezgodnie z zaleceniami producenta w okresie do pięciu lat od uzyskania dofinansowania, kwota dofinansowania podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.
 6. Inwestor umożliwi dostęp do budynku lub lokalu przedstawicielowi Gminy w  okresie i w zakresie wynikającym z zawartej umowy, w celu kontroli prawidłowej eksploatacji zrealizowanej inwestycji oraz przestrzegania zapisów umowy.
 7. Po przeprowadzonej modernizacji, zobowiązania wynikające z podpisanych umów przechodzą na kolejnych właścicieli budynku lub lokalu w formie cesji, w okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji w ramach Programu.
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera