Program "Mój Prąd"

 

Program „Mój Prąd”

 

Nawet do 5.000 zł można będzie otrzymać na zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Takie są założenia programu „Mój Prąd”, który powinien wystartować na przełomie sierpnia i września 2019 r., a organizowany jest przez Ministerstwo Energii.

Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi założeniami rządowego programu:

•         Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;

•         Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;

•         Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;

•         Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;

•         Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;

•         Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;

•         Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;

•         Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);

•         Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);

•         Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;

•         Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);

•         Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane  nie wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją);

•         Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;

•         Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;

•         Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);

•         Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

 

Informacje o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera