Świadczenia dla uczniów - Stypendium

Świadczenia dla uczniów

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gierałtowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

 

Termin składania wniosków: od 1 do 15 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2019 r.

 

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl. 1, I piętro, pok. nr 4.

 

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł. Wnioskodawcy przy składaniu wniosku są zobowiązani do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia 2019 r.).

 

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawcę).

 

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy od września do grudnia 2019 r. i od stycznia do czerwca 2020 r.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, tel. 32 4400525.

 

stypendium.png

/ops/

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera