PROTOKÓŁ z dnia 11.07.2019 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały RG Gierałtowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/89/15 RG Gierałtowice z dnia 27.10.2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

PROTOKÓŁ

z dnia 11 lipca 2019 r.

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/89/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 26 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/89/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii umieszczono na stronie internetowej Gminy Gierałtowice w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe - Konsultacje”.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1837 ze zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa ani podmiot o którym mowa powyżej.

PDFProtokół z przebiegu konsultacji.pdf

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera