Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od sierpnia 2020 r.

Od miesiąca sierpnia stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 36,30 zł za osobę za miesiąc

Wszyscy właściciele nieruchomości (zarówno zamieszkałych, jak i niezamieszkałych) bez wyjątku, począwszy od sierpnia br. zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie segregowano odpadów, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (w nasze gminie jest ona 4-krotnością stawki „podstawowej” tj. 145,20 zł od osoby!).

Każdy kto już je kompostuje lub ma taki zamiar, ma również prawo do skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązująca od kwietnia br. ulga wynosi 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca nieruchomości. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Co ważne – uprawnienie do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja, więc w każdym momencie można się zdecydować na kompostowanie bioodpadów. Po złożeniu deklaracji, pojemnik 240-litrowy, w który wyposażona jest nieruchomość, zostanie zabrany.

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wchodzący w skład rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907) od sierpnia 2016 r. w naszej Gminie mogli nadal korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od miesiąca sierpnia 2020 r. uległ jednak zmianie sposób jego naliczania oraz wysokość zwolnienia, która wynosi 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, wchodzącego w skład rodziny wielodzietnej.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera