Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomaniii w roku 2012

 
 
Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2012
 
§ 1
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonywania zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Gierałtowice, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
 
§ 2
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się w terminie od 20.03.2012r., a kończy się nie później niż do 31.12.2012r.
 
§ 3
Rodzaje zadań:
1.         Upowszechnianie wiedzy o problemach związanych z eksperymentowaniem i używaniem narkotyków, dopalaczy oraz alkoholu wśród uczniów I i II klas gimnazjów – rok szkolny 2011/2012.
2.         Szkolenie rodziców  uczniów gimnazjów w temacie szkodliwości i zagrożeń związanych z alkoholem i przyjmowaniem środków psychoaktywnych przez młodzież.
3.         Wspieranie działań stowarzyszeń abstynenckich w zakresie:
a)    stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu,
b)    udzielania informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobu leczenia,
c)     samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej,
d)    promowanie idei trzeźwości,
e)     organizacji imprez trzeźwościowych dla środowiska.
4.         Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe.
 
§ 4
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1.         organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536),
2.         podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
§ 5
1.         Na realizację zadania określonego w § 3 zaplanowano w 2012r kwotę w wysokości 167 000 zł.
2.         Dofinansowanie w/w zadania w  roku 2011 wyniosło 20 000 zł.
§ 6
1.       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 9 marca 2012r. godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48, 44–186 Gierałtowice oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, nr 6 poz. 25)
2.       Ofertę uznaje się za prawidłową pod względem formalnym i dopuszcza się do procedury konkursowej, gdy zawiera wymagane załączniki:
a)       kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji.
b)       oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art.9 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty,
3.       Jeżeli ten sam podmiot do jednej edycji konkursu składa więcej niż jedną ofertę załączniki mogą być dołączone do jednej oferty, którą należy wskazać w pozostałych.
4.       Składane oferty powinny dotyczyć realizacji zadania wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice.
5.       Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane .
6.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7.       Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
8.       Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Gminy Gierałtowice, pokój 201 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gieraltowice.pl
 
§ 7
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą następujące kryteria:
1.         merytoryczne – zasięg i miejsce wykonania zadania ,cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania , rodzaj dyscypliny ( oceniane w skali 0-5)
2.         społeczne - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu (oceniane w skali: 0-3)
3.         finansowe – koszty realizacji planowanego zadania ,ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości oszczędności efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania – zakładani partnerzy (oceniane w skali: 0-5)
4.         organizacyjne - posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie                 w realizacji powyższych zadań, zakładani partnerzy (oceniane w skali: 0-3)
5.         Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 9.
6.         Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od upływu terminu ich składania.
§ 8
1.       Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się                 z opinią Komisji Konkursowej.
2.       Skład Komisji oraz regulamin jej prac ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
3.       Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna.
4.       Wójt Gminy zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
5.       W konkursie może być wyłoniona więcej niż jedna najkorzystniejsza oferta w danym zakresie.
6.       Warunkiem zawarcia umowy w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana jest korekta kosztorysu realizacji zadania.
 
§ 9
1.       Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed data rozpoczęcia realizacji zadania umowy             z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25)
2.       Przedmiot dotowany po zakończeniu realizacji zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).
 

Pliki do pobrania:

DOCWzór ofert (123,50KB)

DOCOświadczenie (25,50KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera