Nowe Opłaty za wywóz odpadów.

30 czerwca 2019 r. kończy się umowa na wywóz odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Natomiast 30 maja upłynął termin składania ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługę PSZOK w Gierałtowicach.                        W postępowaniu wpłynęła jedna oferta na realizację tego zadania, złożona przez firmę REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. Cena złożonej oferty znacząco przewyższa kwotę, którą gmina Gierałtowice może, przy obowiązującej obecnie stawce opłaty za gospodarowanie odpadami, przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

System gospodarki odpadami musi się „samofinansować”, tj. gmina nie może ani zarabiać ani dopłacać do systemu. W związku z tym zaistniała konieczność podjęcia decyzji dotyczącej podwyższenia obowiązujących stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kalkulacja przeprowadzona w oparciu o złożoną ofertę wykazała, że wysokość stawek opłaty, która pozwoli na sfinansowanie funkcjonowania systemu wynosi 20,80 zł za osobę na miesiąc w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny oraz 41,60 zł za osobę na miesiąc w przypadku nie zbierania odpadów w sposób selektywny. Takie stawki zawiera więc przygotowany projekt uchwały Rady Gminy. Są to najniższe, które mogą być uchwalone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa „samofinansowaniu systemu”.

Po zmianie stawek wpływy z opłaty niemal w całości przeznaczone będą na pokrycie kosztów odbioru  i zagospodarowania odpadów wraz z obsługą PSZOK, w kilku procentach na pokrycie kosztów pozostałych tzw. „administracyjnych”, które ograniczone zostały do minimum Koszty administracyjne wyniosą 6.3%  w skali całego systemu .

Na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, a tym samym stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływa wiele czynników, które nie są zależne od gminy. Są to rosnące ceny przyjęcia odpadów w regionalnej instalacji do ich przetwarzania, wzrost opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, ograniczenia na rynku zbytu surowców wtórnych to tylko niektóre z nich. Ponadto w gminie systematycznie rośnie ilość odbieranych odpadów, w szczególności w ostatnich latach odnotowano ogromny wzrost ilości odebranych odpadów ulegających biodegradacji (trawa, liście) oraz odpadów wielkogabarytowych, co pociąga za sobą znaczne koszty. Przykładowo, porównując rok 2016 i 2018, ilość odebranych w ciągu roku odpadów ulegających biodegradacji zwiększyła się ponad trzykrotnie, a blisko trzykrotnie odpadów wielkogabarytowych.

Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów i podwyżki opłat za śmieci dotyczą zresztą całego regionu. Wiele gmin w ostatnich miesiącach było zmuszonych dokonać urealnienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inne już przygotowują się do zmiany.

ZESTAWIENIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJ. ŚLĄSKIM

Gmina

Stawka za odpady
segregowane

Stawka za odpady
zmieszane

RUDA ŚLĄSKA

od marca 2019 r.

21,70 zł

od marca 2019 r.

43,40 zł

BĘDZIN

od lipca 2019 r.

21,00 zł

od lipca 2019 r.

42,00 zł

TARNOWSKIE GÓRY

od lipca 2019 r.

21,00 zł

od lipca 2019 r.

42,00 zł

PSZÓW

od lipca 2019 r.

20,50 zł

od lipca 2019 r.

41,00 zł

TOSZEK

od maja 2019 r.

20,00 zł

od maja 2019 r.

40,00 zł

PIEKARY ŚLĄSKIE

od stycznia 2019 r.

20,00 zł

od stycznia 2019 r.

30,00 zł

RYDUŁTOWY

od lipca 2019 r.

19,50 zł

od lipca 2019 r.

39,00 zł

KNURÓW

od lipca 2019 r.

18,50 zł

od lipca 2019 r.

37,00 zł

MIKOŁÓW

od kwietnia 2019 r.

18,00 zł

od kwietnia 2019 r.

36,00 zł

ORNONTOWICE

od lipca 2019 r.

18,00 zł

od lipca 2019 r.

35,00 zł

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera