Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2012.

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2012
§ 1
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonywania zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Gierałtowice, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
§ 2
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się w terminie od 01.03.2012r., a kończy się nie później niż do 31.12.2012r.
 
§ 3
Rodzaje zadań:
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży, które obejmują prowadzenie zajęć treningowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym.
 
§ 4
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1.organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536),
2.podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
§ 5
1.Na realizację zadania określonego w § 3 zaplanowano w 2012r kwotę w wysokości 64.000zł
2.Dofinansowanie w/w zadania w roku 2011 wyniosło 62 000 zł
 
§ 6
1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 20 lutego 2012r. godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48, 44–186 Gierałtowice oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, nr 6 poz. 25)
2.Ofertę uznaje się za prawidłową pod względem formalnym i dopuszcza się do procedury konkursowej, gdy zawiera wymagane załączniki:
a)kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji,
b)oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art.9 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.
3.Jeżeli ten sam podmiot do jednej edycji konkursu składa więcej niż jedną ofertę załączniki mogą być dołączone do jednej oferty, którą należy wskazać w pozostałych.
4.Składane oferty powinny dotyczyć realizacji zadania wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice.
5.Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane .
6.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
8.Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Gminy Gierałtowice, pokój 201 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gieraltowice.pl  i www.bip.gieraltowice.pl
 
§ 7
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą następujące kryteria:
1.merytoryczne – zasięg i miejsce wykonania zadania ,cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania , rodzaj dyscypliny ( oceniane w skali 0-5)
2.społeczne - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu (oceniane w skali: 0-3)
3.finansowe – koszty realizacji planowanego zadania ,ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości oszczędności efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania – zakładani partnerzy (oceniane w skali: 0-5)
4.organizacyjne - posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań, zakładani partnerzy (oceniane w skali: 0-3)
5.Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 9.
6.Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od upływu terminu ich składania.
 
§ 8
1.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
2.Skład Komisji oraz regulamin jej prac ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
3.Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna.
4.Wójt Gminy zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
5.W konkursie może być wyłoniona więcej niż jedna najkorzystniejsza oferta w danym zakresie.
6.Warunkiem zawarcia umowy w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana jest korekta kosztorysu realizacji zadania.
 
§ 9
1.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25)
2.Przedmiot dotowany po zakończeniu realizacji zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25)
 
Pobierz:

DOCWzór oferty (123,50KB)
DOCOświadczenie (25,50KB)

 
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera