Obowiązki właścicieli zwierząt.

Obowiązki właścicieli zwierząt

Posiadanie zwierząt wiąże się z obowiązkami nałożonymi przez prawo krajowe i przepisy lokalne.

Mieszkańców gminy obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice (Uchwała Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Gierałtowice z 03.07.2020), który zobowiązuje właścicieli psów do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności do:

 • Zabezpieczenia zwierząt domowych przed samodzielnym wydostaniem się z nieruchomości (lokalu).
 • Zabezpieczenia zwierząt domowych przed samodzielnym uwolnieniem się zabierając zwierzę poza nieruchomość (lokal).
 • Zwolnienia psów z uwięzi na terenie nieruchomości przy spełnieniu warunków: gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej samodzielne opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich oraz wyposażona w odpowiednio oznakowaną tabliczkę zawierającą ostrzeżenie przed psem. Tabliczkę umieszcza się w widocznym miejscu przy wejściach na teren nieruchomości.
 • Zwolnienia zwierząt domowych z uwięzi poza nieruchomością wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych oraz tylko wtedy, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad zachowaniem utrzymywanego zwierzęcia.
 • Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie podlega karze grzywny (ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - art. 5 ust. 1 pkt. 5, art. 10 ust. 2 i 2a)

Poniżej podajemy kilka przepisów ustawowych, które regulują kwestie związane z odpowiedzialnością za zwierzęta:

 • Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia i powtarzać szczepienia co roku. - Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlega karze grzywny.
  (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt–art.56)
 • Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
 • Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
 • Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję
  (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – art. 9 ust. 1 i 2, art. 9a).
 • Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
 • W przypadku nie zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka grozi kara ograniczenia wolności, grzywny albo nagany.
 • Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.
  (ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – art. 77 ust. 1 i 2, art. 166)
 • Kto chowa zwierzę albo się nim posługuje ma obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez zwierzę, niezależnie od tego, czy zwierzę było pod nadzorem właściciela, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba, że właściciel nie ponosi za to winy.
  (ustawa z dnia 23 kwietnia 1664 r. Kodeks cywilny – art. 431)
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera