Protokół z dnia 27.03.2019 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Gierałtowice dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji PONE

PROTOKÓŁ

z dnia 27 marca 2019 r.

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej na wymianę źródeł ciepław budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice.

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 13 marca 2019 r. do 27 marca 2019 r. do godz. 15:30 przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe – Konsultacje”.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa ani podmiot o którym mowa powyżej.

PDFProtokół z konsultacji PONE.pdf (473,90KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera