TRWA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA WYDOBYWANIA WĘGLA I METANU ZE ZŁOŻA WĘGLA KAMIENNEGO „SOŚNICA”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Sośnica”. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedza uzyskanie koncesji.

Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może być każdy właściciel działki, która znajduje się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. W przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 20, w związku z tym, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, o wszystkich działaniach podejmowanych w ramach prowadzonego postępowania strony informowane są poprzez obwieszczenia umieszczane na tablicach ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Strona postępowania ma prawo  do  czynnego  udziału w każdym  stadium  postępowania administracyjnego, w tym prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Z dokumentami dotyczącymi postępowania, strony mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, w dni robocze, w godzinach 8:00-15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 42 06 814. Osoba chcąca zapoznać z aktami sprawy winna udokumentować fakt, iż jest właścicielem działki, która znajduje się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Wzór wniosku o udostępnienie akt sprawy znajdziecie Państwo tutaj.

W związku z tym, iż przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako „mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko”, na potrzeby postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestor sporządził raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W ramach procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ prowadzący postępowanie zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu i wyznaczył 30-dniowy termin, tj. od 23.04.2019 r. do 22.05.2019 r., podczas którego każdy może zapoznać się z ww. raportem oraz składać uwagi i wnioski, które zostaną rozpatrzone przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Obwieszczenie w sprawie udziału społeczeństwa oraz treść raportu znajdziecie Państwo tutaj

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera