Protokół z przebiegu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

PROTOKÓŁ
z dnia 25 grudnia 2011r.
 
z przebiegu konsultacji projektu
„Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”
 
 
Wójt Gminy Gierałtowice w dniach 09 grudnia 2012r. – 23 grudzień 2011r. przeprowadził konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2012rok”
 
Zgonie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010r.w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinachdotyczących działalności statutowej tych organizacji, program umieszczono na stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe” wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii.
 
Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.
 
Z możliwości wniesienia uwag do Programu nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera