Nieodpłatna pomoc prawna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich jest Starosta Gliwicki z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17. Więcej informacji o danych osobowych i prawach przysługujących w związku z ich przetwarzaniem znajdują się w zakładce "Ochrona danych osobowych"

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Starosta Gliwicki informuje, że z dniem 2 stycznia 2020 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu gliwickiego tj.

  1. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29, 44-194 Knurów – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
  2. w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
  3. w Gminie Sośnicowice, ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  4. w Gminie Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  5. w Gminie Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych.

będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 32 338 37 29 dostępnego od 2 stycznia 2020 r. oraz mailowo .

Nieodpłatna pomoc  prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Mediacje w 2020 r.

Kto może skorzystać.

Z nieodpłatnych porad obywatelskich może skorzystać każda osoba.
Z nieodpłatnych porady prawnych, osoba uprawniona której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie przebywają wyłącznie: osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, osoba uprawniona, a także osoby, na których obecność osoba uprawniona wyraziła zgodę.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. 
Więcej informacji w zakładce pt. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne porady obywatelskie dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osób doświadczającym trudności w komunikowaniu się
W 2020 ROKU MEDICJA W KAŻDYM Z PUNKTÓW.
Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”. 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających – adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie.
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji – adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie. 
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej – adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie. 
4) przeprowadzenie mediacji - Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.  
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem – adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie. 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  
- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; 
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:
• poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
• nieodpłatną mediację, lub
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE BĘDĄ OBEJMOWAŁY:
• działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, 
• podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. 
W razie potrzeby, sporządzany będzie wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomagana jego realizacja. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.
 

 

Forma zapisu.
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 32 338 37 29 oraz mailowo npp@starostwo.gliwice.pl

Od 2 stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
•    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
•    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
•    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
•    nieodpłatną mediację, lub
•    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Od 2 stycznia 2019 roku nieodpłatne porady obywatelskie będą obejmowały:
•    działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, 
•    podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. 
W razie potrzeby, sporządzany będzie wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomagana jego realizacja. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.
 

NPP_2.jpeg

NPO_3.jpeg

NPO_4.jpeg

 

 

źródło informacji https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/8443001

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera