Stawki podatków lokalnych w 2019 roku.

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice w 2019 roku,
bez zmian stawki podatku od nieruchomości,
obniżenie stawek podatku od środków transportowych.

Na 2019 rok bez zmian pozostają stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na obszarze Gminy Gierałtowice. Rada Gminy Gierałtowice w przeciwieństwie do ościennych gmin nie zdecydowała się na podwyższenie stawek podatku od nieruchomości tym samym nie zwiększając obciążeń podatkowych dla mieszkańców. W niewielkim stopniu uległy zmianie stawki podatku rolnego i leśnego, których wysokość zależy od cen sprzedaży odpowiednio żyta i drewna w okresach wskazanych w ustawach podatkowych. Natomiast Rada Gminy Gierałtowice na sesji w dniu 12 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  znacznie obniżając dotychczas obowiązujące stawki. Szczegóły dotyczące stawek podatku od środków transportowych zostaną podane do publicznej wiadomości po ich wejściu w życie.

 


STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH
obowiązujące w Gminie Gierałtowice w 2019 r.

Budynki mieszkalne lub ich części

0,74 zł/m2

Piwnice w budynkach mieszkalnych

0,74 zł/m2

Garaże w budynkach mieszkalnych

0,74 zł/m2

Strychy lub poddasza użytkowe w budynkach mieszkalnych

0,74 zł/m2

Garaże wolnostojące (niestanowiące części bud. mieszkalnego, w tym w budynkach gospodarczych)

7,53 zł/m2

Garaże stanowiące samodzielne lokale lub garaże wielostanowiskowe

7,53 zł/m2

Budynki gospodarcze

7,53 zł/m2

Budynki pozostałe

7,53 zł/m2

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź mieszkalne zajęte na działalność gospodarczą

22,16 zł/m2

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,61 zł/m2

Budynki zajęte na prowadzenie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,59 zł/m2

Budowle

2% wartości

Budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę lub zbiorowym odprowadzaniem ścieków

0,5% wartości

Grunty pozostałe

0,44 zł/m2

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,89 zł/m2

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, położone na terenach gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat

0,01 zł/ m2

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,54 zł/ha

Grunty rolne w gospodarstwach rolnych, od 1 ha przeliczeniowego

135,90 zł/ha

Pozostałe grunty rolne, niestanowiące gospodarstw rolnych, od 1 ha fizycznego

271,80 zł/ha

Lasy

42,2356 zł/ha

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

21,1178 zł/ha

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera