Ogłoszenie o zmianie umowy Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach 

Ogłoszenie nr 500206554-N-2018 z dnia 29-08-2018 r.

 

Gierałtowice: Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 506175-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak 
Numer ogłoszenia: 88284-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak 
Numer ogłoszenia: 108236-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44186   Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

PN/4/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa istniejącego segmentu „N2” oraz adaptacja istniejących pomieszczeń do nowych funkcji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach. Przedmiot zamówienia polega na: a. nadbudowie o dwie kondygnacje istniejącego segmentu „N2” w konstrukcji drewnianej (ściany, strop, dach). Powierzchnia użytkowa nadbudowy: około 200 m2, Kubatura: około 772m3, b. przebudowie pomieszczeń przyziemia na pomieszczenie sklepiku szkolnego oraz na pomieszczenie toalety, c. przebudowie pomieszczeń w istniejącym segmencie nauczania początkowego na: pomieszczenie sali lekcyjnej, pomieszczenia komunikacji oraz pomieszczenie toalety. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujących robót: 1) roboty przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe, 2) konstrukcja stalowa podtrzymująca strop drewniany nad parterem, 3) konstrukcja drewniana paneli ściennych, stropu i dachu, 4) pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem, 5) podłoża i posadzki, 6) izolacje termiczne ścian, stropu i dachu, 7) roboty murowe, ściany działowe (w tym ściany REI 120), 8) montaż nadproży stalowych, 9) tynki, gładzie gipsowe, 10) okładziny ścian, 11) sufity podwieszane, 12) malowanie ścian i sufitów, 13) dylatacje i obróbki blacharskie, 14) elewacje i roboty wykończeniowe zewnętrzne, 15) montaż stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej, 16) elementy stałego wyposażenia toalet (lustra, dozowniki mydła, pojemniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe, blaty pod umywalkowe), 17) instalacja kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na działce, 18) wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, 19) wewnętrzna instalacja gazu w pomieszczeniu kuchni, 20) instalacja centralnego ogrzewania (wraz z odcinkiem zasilającym od kotłowni w segmencie „N1” do projektowanej nadbudowy segmentu „N2”), 21) instalacja wentylacji mechanicznej, 22) wewnętrzne instalacje elektryczne wraz z dostawą pieca konwekcyjno-parowego, 23) instalacja odgromowa i uziemiająca. Zakres zamówienia nie obejmuje rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o segment „N1” (wykonany w 2014r.) oraz wyposażenia segmentu „N2” w meble. Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą prowadzone w czynnej placówce oświatowej (Zespół Szkolno-Przedszkolny). Zamawiający wymaga aby harmonogram prac prowadzonych w obiekcie był bezwzględnie ustalony z Zamawiającym oraz z Użytkownikiem obiektu (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach) w celu maksymalnego zminimalizowania niedogodności związanych z prowadzeniem robót budowlanych na obiekcie oraz zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom szkoły i przedszkola. 2. Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o dokumentację projektową (projekt budowlany i projekty wykonawcze a także przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz niniejszą SIWZ wraz załącznikami. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV:

45214200-2,

45231300-8,

45232410-9,

45232130-2,

45330000-9,

45333000-0,

45331100-7,

45331200-8,

45331210-1,

45310000-3,

45312310-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
05.07.2017r.-31.07.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
31/07/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 
Zmiana terminu realizacji zamówienia do 14. 08. 2018 r. . Zmiana w harmonogramie rzeczowo finansowym. Zmiany były przewidziane w projekcie umowy i ogłoszeniu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
1.Ze względu na intensywne opady deszczu oraz bardzo wysokie temperatury powietrza uniemożliwiające wykonywanie prac elewacyjnych zgodnie z technologią robót i sztuką budowlaną. 2.Ze względu na zmianę kwoty fakturowania z 2017 roku wynikającą z zaokrągleń matematycznych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpiła zmiana kwot przeznaczonych na sfinansowanie zadania w poszczególnych latach jego realizacji.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

PDFOgłoszenie o zmianie umowy. aneks 2.pdf

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera