Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach

 

               Gierałtowice, dnia, 7.02.2018r

PN/ 1 /2018

 

Z A W I A D O M I E N I E                                           

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Paniówkach”.

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Paniówkach”,
Nr rej. PN/ 1 /2018
wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
 

Inżynier Nadzoru Drogowego

Jarosław Matyszczyk

32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 5/4

 

Cena oferty brutto wynosi: 18 680,01 zł 

(słownie :  osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł 01/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :


Cena:                                                         60%,         
Doświadczenie inspektora nadzoru :        25%

Ilość pobytów inspektora na budowie:     15%


Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów  oceny ofert określonych w SIWZ

 

Nr oferty (wg kolejności

składani)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
 Cena

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
Doświadczenie inspektora nadzoru

25 %

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
Ilość pobytów inspektora na budowie

15 %

 

 

Łączna ilość punktów

 

Oferta nr 1

Biuro Usług inżynierskich „CONCEPT”    
mgr inż. Arkadiusz Cichoń

40-148 Katowice,
ul. Daszyńskiego 36B/3

 

25,52 pkt

 

5 pkt

 

15 pkt

 

45,52 pkt

 

Oferta nr 2

DOSBUD Sp. z o.o.

43-176 Gostyń,

ul. Jarzębinowa 5

 

40,36 pkt

 

25 pkt

 

15 pkt

 

80,36 pkt

 

Oferta nr 3

Biuro projektów i nadzoru budowlanego

EXACT PROJECT

mgr inż. Musiałek Mirosław

44-145 Stanica, ul. Brzozowa 9

 

60,00  pkt

 

0 pkt

 

15 pkt

 

75,00 pkt

Oferta nr 4

Inżynier Nadzoru Drogowego

Jarosław Matyszczyk

32-600 Oświęcim,

ul. Obozowa 5/4

 

58,47 pkt

 

25 pkt

 

10 pkt

 

93,47 pkt

Oferta nr 5

WOJTYŁA Sp. z o.o.

Janowice ul. Pisarzowicka 51

43-512 Bestwina,
 

 

36,53pkt

 

0 pkt

 

0 pkt

 

36,53 pkt

Oferta nr 6

Inwestycje, Budownictwo, Handel

Inwest- Complex Sp. z o.o.

44-100 Gliwice,
ul. Góry Chełmskiej 15

 

21,14 pkt

 

25 pkt

 

15 pkt

 

61,14 pkt

Oferta nr 7

ERBUD

mgr inż. Tomasz Bobrowski

42-680 Tarnowskie Góry,
ul. Wiśniowa 2

 

54,81 pkt

 

0 pkt

 

0 pkt

 

54,81 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia  13.02.2018r.

 

PDFOgłoszenie udzieleniu zamówienia dla zadania Pełnienie nadzoru.pdf (113,88KB)

 

 

Kopia
ISG a/a


Otrzymują:
1. Biuro Usług inżynierskich „CONCEPT” mgr inż. Arkadiusz Cichoń , 40-148 Katowice, ul. Daszyńskiego 36B/3

2. DOSBUD Sp. z o.o. 43-176 Gostyń, , ul. Jarzębinowa 5

3. Biuro projektów i nadzoru budowlanego EXACT PROJECT mgr inż. Musiałek Mirosław 44-145 Stanica, ul. Brzozowa 9

4. Inżynier Nadzoru Drogowego Jarosław Matyszczyk  32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 5/4

5. WOJTYŁA Sp. z o.o. Janowice 43-512 Bestwina, ul. Pisarzowicka 51

6. Inwestycje, Budownictwo, Handel Inwest- Complex Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 15

7. ERBUD mgr inż. Tomasz Bobrowski 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Wiśniowa 2

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera