Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE Nr  0050. 15.18
Wójta Gminy Gierałtowice
z  15 stycznia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/251/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10 października 2017r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok,zarządza się, co następuje:

 

  1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanych od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku.
  2. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wraz z załącznikiem zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice.
  3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest  kierownik Referatu Organizacyjnego  i Spraw Obywatelskich.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia:PDFzarządzenie-ogłoszenie-2.pdf (366,09KB)

Wzór oferty w formacie doc: DOCoferta2 - wzór.doc (53,33KB)
Wzór oferty w formacie docx - DOCXoferta2-wzor.docx (70,34KB)

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera