Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr OKO.0050.56.2015 z dnia 27.03.2015.

 

Zarządzenie nr 0050.171.2017

WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 11 października 2017 r.

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr OKO.0050.56.2015
z dnia 27.03.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do wyłożonego w dniach
od 25.03.2013 r. do 25.04.2013 r. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), stosownie do art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.),

 

zarządza się, co następuje

§ 1.

1.    W związku ze sporządzeniem nowej wersji projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice, uwzględniającej wymagania wynikające ze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzonej przez ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 r. poz. 1777, z późniejszymi zmianami) oraz w związku z rozstrzygnięciem uwag wniesionych do tego projektu, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w dniach od 30 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r, dokonuje się zmiany sposobu rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu studium w wyniku pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu, które miało miejsce w dniach od 25 marca 2013 r. do 25 kwietnia 2013 r.

2.    Wykaz uwag, których rozstrzygnięcie uległo zmianie i sposób ich rozpatrzenia, zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikiem graficznym.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z wykazem uwag można zapoznać się w referacie Planowania Przestrzennego pok. 109.

Pobierz plik:PDF2633_0001.pdf (73,13KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera