Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

 

Zarządzenie nr 0050.170.2017

WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 11 października 2017 r.

 

 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice,
wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 30 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), stosownie do art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.),

 

zarządza się, co następuje

§ 1.

1.    Postanawia się rozpatrzyć uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice, wniesione w wyniku ponownego wyłożenia projektu do publicznego wglądu w dniach od 30 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

2.    Sposób rozpatrzenia uwag, o których mowa w ust. 1, zawiera "Wykaz uwag" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikiem graficznym.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z wykazem uwag można zapoznać się w referacie Planowania Przestrzennego pok. 109

 

Pobierz plik:PDF2632_0001.pdf (61,81KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera