Obwieszczenie - "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 z przyłączem do budynku mieszkalnego, lokalizacja inwestycji na działkach nr 328/117, 443/118, 1660/428, 1331/332, 2774/333, 1254/333 położonych w Gierałtowicach przy ul. K. Miarki”

O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 935/

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

 

że na wniosek Pani Karoliny Antosik, Biuro Usług Projektowo-Inwestycyjnych, „EKO-PROJEKT”, ul. Gen. I. Prądzyńskiego 12 lok. 3, 42-202 Częstochowa działającej z upoważnienia inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z. o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 

„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 z przyłączem do budynku mieszkalnego, lokalizacja inwestycji na działkach nr 328/117, 443/118, 1660/428, 1331/332, 2774/333, 1254/333 położonych w Gierałtowicach przy ul. K. Miarki”

 

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109  w następujących godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa i piątek            10.00-13.00

- czwartek                                                       14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

 

Pobierz plik:PDF31.2611_0001.pdf (85,23KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera