Ogłsozenie o zmianie umowy - Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej i remont odcinka ul. Południowej w Przyszowicach.

PN/3/2017

 

Ogłoszenie nr 500009438-N-2017 z dnia 07-08-2017 r.

Gierałtowice: Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej i remont odcinka ul. Południowej w Przyszowicach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - RodzajZamowienia

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 50490-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak 
Numer ogłoszenia: 84375-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44186   Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html 
Adres profilu nabywcy: www.bip.gieraltowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej i remont odcinka ul. Południowej w Przyszowicach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

PN/3/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań: 1.1. Zadanie nr 1: „Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej”. Zakres rzeczowy obejmuje: a. przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami (dł. 1689 mb, szer. 6,0m – odc. nr I oraz 5,5 m – odc. nr II ) na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną (DP 2910 S) do skrzyżowania z ul. Ligonia . b. budowę kanalizacji deszczowej (PVC fi 400 mm, fi 315 mm) o długości ok. 1380 mb wraz z przyłączami ( fi 200 mm) oraz wylotem kanalizacji do cieku Ornontowickiego, c. budowę chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0 m wzdłuż przebudowywanego odcinka nr II drogi, d. budowę ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej o szerokości 2,0 m wzdłuż przebudowywanego odc. nr I. e. budowę ziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności ~94 m3, f. wykonanie regulacji i umocnienia cieku Ornontowickiego w obrębie wylotu kanalizacji. g. zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej i energetycznej. Zamawiający informuje, że zadanie nr 1 jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. 1.2. Zadanie nr 2: „Remont odcinka ul. Południowej w Przyszowicach” o długości 437 mb. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: a. wykonanie koryta głębokości 30 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa dolna gr. 15 cm, warstwa górna gr. 10 cm) na szerokości 3,5-4,0 m oraz wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 7 cm na pow. 1565 m2. 2. Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy w przypadku zadania nr 1, oraz planu sytuacyjnego w przypadku zadania nr 2) a także przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz niniejszą SIWZ wraz załącznikami. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV:

45232130-2,

45233120-6,

45233161-5,

45233142-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
do 30.11.2017r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

NAZWA: Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej i remont odcinka ul. Południowej w Przyszowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 04/05/2017 
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. ,  drogi@pruim.gliwice.pl,  ul. Nad Bytomką 1,  44-100,  Gliwice,  kraj/woj. śląskie 

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2427778.14 PLN. 
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
20/07/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 
1.Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy. 2.Wprowadzenie podwykonawcy. Wprowadzenie powyższych zmian zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ oraz w projekcie umowy.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
1.Zamawiający dokonał zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w związku z pismem Wykonawcy z dnia 12.07.2017r. o zmianę kierownika budowy z osoby Pana Marcina Tartasa na Pana Michała Kloc. Pan Michał Kloc posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie zawodowe zgodne z zapisami SIWZ. Wykonawca wraz z pismem o zmianę kierownika budowy dostarczył Zamawiającemu aktualne uprawnienia, zaświadczenie z izby inżynierów budownictwa oraz wykaz i potwierdzenie doświadczenia kierownika budowy. 2. W zakresie wprowadzenia podwykonawcy Wykonawca PRUiM S.A. dnia 10.07.2017r.przedłożył Zamawiającemu projekt umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, opracowanej dla firmy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne TRANSWATER Anna Jasińska z siedzibą w Gliwicach ul. Graniczna 71 z prośbą o jego akceptację. Zamawiający w dniu 18.07.2017r. zaakceptował przedłożony projekt umowy. Na podstawie powyższego Wykonawca PRUiM S.A. dnia 20.07.2017r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawców. Zgodnie z tym Wykonawca oświadczył, że podwykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne TRANSWATER Anna Jasińska z siedzibą w Gliwicach ul. Graniczna 71 zostanie zlecony następujący zakres robót: kanalizacja deszczowa, zbiornik retencyjny Z1 i wylot W1. Wartość netto wynagrodzenia Podwykonawcy wynosi: 346065,01zł.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 

Kopia:
ISG a/a

PDFStachury. Ogłoszenie o zmianie umowy.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera