Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach"

Z A W I A D O M I E N I E

                                                          

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach”.

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach”,
Nr rej. PN/ 4 /2017
wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD sp. z o.o.
44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 71

Cena oferty brutto wynosi: 1 183 883,57 zł 

(słownie : jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy zł 57/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

Cena:                                                         60%,         
Doświadczenie kierownika budowy:        10%

Okres gwarancji:                                       30%


Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów  oceny ofert określonych w SIWZ

Nr oferty (wg kolejności

składani)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
 Cena

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
Doświadczenie kierownika budowy

10 %

Łączna ilość punktów wg kryterium:

Okres gwarancji 30%

 

 

Łączna ilość punktów

 

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PROBUDREM

Kazimierz Lipiński sp. jawna

42-440 Ogrodzieniec

Ul. Słowackiego 28

 

55,62 pkt

 

10 pkt

 

30 pkt

 

95,62  pkt

 

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD sp. z o.o.
44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 71

 

60,00 pkt

 

10 pkt

 

30 pkt

 

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia  04.07.2017r.

 

Pobierz plik:PDFImage280617113220.pdf (40,17KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera