Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania.

  1. Spółka Wodna – co to takiego?

Na terenie naszej gminy działa od roku 1962 Gminna Spółka Wodno – Melioracyjna Gierałtowice. Jej funkcjonowanie  reguluje: ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. z 2015 roku poz. 469) oraz Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 08.04.2003r. i zatwierdzony przez Starostę Gliwickiego. W rozumieniu przepisów prawa wodnego spółka wodna jest formą organizacji, która zrzesza osoby fizyczne i prawne, a celem jej działalności jest zaspokojenie potrzeb ludności z dziedzinie gospodarki wodnej. Spółka wodna nie może prowadzić swojej działalności w celu osiągnięcia zysku i ze względu na wykonywane zadania wykazuje duże prawdopodobieństwo do przedsiębiorstw użyteczności publicznej. W praktyce oznacza to, spółka wodna wykonując swoje zadania musi kierować się dobrem lokalnej społeczności,  a nie zmierzać do osiągnięcia sukcesu finansowego. Podstawowym celem działalności naszej spółki wodnej jest:

- wykonywanie, utrzymanie  oraz eksploatacji urządzeń służących do melioracji wodnych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych;

- wykonywanie innych zadań w dziedzinie gospodarowania wodami w miarę posiadanych środków technicznych, kadrowych i finansowych.

Na terenie naszej gminy spółka obejmuje swoim działaniem zarówno rowy melioracyjne, jak i sieć drenarską. 

2. Jak zostać członkiem spółki wodnej?

Członkiem spółki wodnej może zostać każdy właściciel nieruchomości gruntowej zlokalizowanej na terenie objętym działalnością spółki. Czyli w przypadku naszej spółki każdy kto posiada działkę na terenie Gminy Gierałtowice może przystąpić do spółki. Aby zostać członkiem spółki wystarczy:

- zgłosić chęć przystąpienia do spółki wodnej swojemu sołtysowi chociażby podczas opłacania podatku;

- zgłosić się do członka Zarządu Spółki Wodnej;

- skontaktować się telefonicznie z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych Czerwionka – Leszczyny ( tel. (32) 431-13-28 mail: )

- lub drogą mailową bezpośrednio do Spółki: spolkawodna@gieraltowice.pl

Dużo prościej jest w przypadku osób, które nabyły czy odziedziczyły działkę, której poprzedni właściciel był członkiem spółki wodnej. Wówczas zgodnie z art. 165.7 Prawa Wodnego nowy właściciel jako następca prawny swojego poprzednika wchodzi w jego prawa i obowiązki, czyli automatycznie staje się członkiem spółki wodnej.

  1. Co daje członkostwo w spółce wodnej?

Członek każdej spółki wodnej ma ściśle określone prawa i obowiązki wynikające zarówno z Prawa Wodnego jak i Statutu Spółki. Do podstawowych praw członka spółki należy:

- korzystanie z usług Spółki na zasadach określonych statutem z pierwszeństwem przed innymi osobami

-zgłaszanie wniosków na Walnym Zebraniu m.in. odnośnie wysokości składki członkowskiej czy zakresu wykonywanych robót

- żądania od Zarządu i Komisji Rewizyjnej informacji z zakresie statutowej działalności spółki

- możliwość reprezentowania przez spółkę wodną podczas rozmów z podmiotami zewnętrznymi np. kopalniami

Członkowie spółki zobowiązani są natomiast do:

- wnoszenia składek członkowskich i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie

- udostępnienia Spółce gruntów i obiektów niezbędnych do wykonania zadań spółki

- zawiadomienia spółki o planowanej inwestycji na swojej nieruchomości mogącej mieć wpływ na gospodarowanie wodami.

Warto wspomnieć, że członkostwo w spółce wodnej daje możliwość działań na znacznie większą skalę i podejmowanie działań które ze względu na swój zakres przewyższają możliwości pojedynczej osoby. Istnienie spółki wodnej umożliwia również pozyskania dodatkowych środków finansowych, które są nieosiągalne dla osób indywidualnych.

  1. Kto powinien płacić składkę na rzecz spółki wodnej?

Prawda jest taka, że każda osoba odnosząca korzyść z działalności spółki wodnej powinna brać udział w jej finansowaniu. Dotyczy to nie tylko właścicieli działek  na których znajdują się rowy melioracyjne czy systemy drenarskie, ale wszystkich których grunty znajdują się w zlewniach tych urządzeń melioracyjnych i są przez nie odwadniane. Najprościej jest w przypadku członków spółki wodnej którzy zgodnie z Prawem Wodnym (Art.170.1) i Statutem (§11) zobowiązani są do wnoszenia składek członkowskich w wysokości zależnej od powierzchni posiadanego gruntu. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest przez Walne Zgromadzenie proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez członków spółki wodnej w związku z jej działalnością. Inaczej jest w przypadku osób które odnoszą korzyści z działalności spółki ale nie są jej członkami. W takiej sytuacji zgodnie z art. 171.1 Prawa Wodnego osoby te są zobowiązane do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki, a wysokość i rodzaj tych świadczeń indywidualnie ustala starosta. 

  1. Na co wydawane są składki członkowskie?

Spółka Wodna wszystkie posiadane środki finansowe może wykorzystać na swoją działalność statutową. Wpłacone składki członkowskie i uzyskane dotacje co roku podczas Walnego Zebrania są dokładnie rozliczane. Podczas tych zebrań przedstawiany jest dokładny zakres,  rozmiar,  koszt wykonanych robót oraz źródło ich finansowania. Na bieżąco wydatki kontrolowane są przez Komisję Rewizyjną. W ubiegłym roku spółka wodna :

- wykonano konserwację rowów melioracyjnych na łącznej długości 19.173 km, naprawiono sieć drenarską odwadniającą powierzchnię 17 ha za kwotę 252.638,47 zł.

- z czego ze składek członkowskich wykonano konserwacje 7.647mb rowów melioracyjnych, naprawie poddana sieć drenarską odwadniającą powierzchnię 12ha za kwotę 57.018,46 zł.

Jak łatwo zauważyć każda złotówka wpłacona jako składka członkowska ma zwielokrotnioną  wartość, bo umożliwia pozyskanie kilku lub kilkunastu następnych złotówek w postaci dotacji ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach czy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

 

 

  1. Składka członkowska – ile, kiedy, gdzie?

Jednym z obowiązków członka spółki wodnej wynikającym z obowiązującego Prawa Wodnego jest wnoszenie składek członkowskich. Każdorazowo wysokość składki określana jest przez Walne Zebranie Delegatów poprzez podjęcie stosownej uchwały, która następnie musi być zatwierdzona przez starostę. Obecnie wysokość stawki zależy bezpośrednio od posiadanego areału i wynosi odpowiednio:

- dla działki o powierzchni do 1 ha – stała stawka w wysokości 15 zł/ rok

- za obszar powyżej 1 ha – stawka wynosi 10 zł / rok przeliczeniowo.

Przykładowo: dla właściciela działki o pow. 1,50 ha będzie to:

za pierwszy hektar jest to zawsze 15,00 zł/ rok, a za areał powyżej liczymy z drugiej stawki, czyli 0,50ha x 10 zł=5,00 zł/ rok, czyli składka członkowska za całą działkę wynosi 20,00 zł / rok.

Termin płacenia składki to zawsze dzień 30 czerwiec roku za który należy opłacić składkę członkowską. Wpłat można dokonywać:

- u sołtysów

- na poczcie, w banku

- przelewem bezpośrednio na konto Rejonowego Związku Spółek Wodnych Czerwionka – Leszczyny na numer: 18 8454 1095 2003 0012 4793 0001.

 

  1. Kto rządzi w spółce wodnej?

Zgodnie ze Statutem Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej Gierałtowice organami spółki są;

- Walne zgromadzenie

- Zarząd

- Komisja Rewizyjna.

 

Pierwszy z nich – Walne Zgromadzenie Delegatów wybranych przez członków spółki wodnej odbywa się przynajmniej raz w roku i podczas tych obrad podejmuje się najważniejsze decyzje dotyczące działalności spółki. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy przede wszystkim uchwalenie planu prac i budżetu na nowy rok oraz rozliczenie prac i budżetu za rok ubiegły; ustalenie wysokości składki członkowskiej;  wybór władz spółki oraz podejmowanie innych uchwał decydujących o funkcjonowaniu spółki. Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd Spółki, który odpowiada za realizowanie podjętych uchwał, zarządza jej majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz. Natomiast za kontrolę wewnętrzną w spółce odpowiada Komisja Rewizyjna, członków której również wybiera Walne Zgromadzenie.

 

  1. Kto kontroluje działalność spółki wodnej?

Zgodnie z wielokrotnie już wymienianą Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo Wodne nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje starosta. Podejmowane przez zarząd spółki wodnej uchwał, jak również Statut spółki wodnej wymaga również zatwierdzenia przez starostę. Natomiast za prowadzenie wewnętrznej kontroli w spółce odpowiedzialna jest Komisja Rewizyjna – organ, która zgodnie z obowiązującym prawem odpowiada przede wszystkim za kontrole gospodarki finansowej spółki. A co najważniejsze każdy członek spółki wodnej ma prawo do informacji dotyczących finansów i zakresu prac wykonywanych przez spółkę. Co roku podczas Walnego Zebrania przedstawiane są sprawozdania z wykonanych prac w roku ubiegłym, jak również szczegółowe rozliczenie finansowe. Bardzo ważną cechą spółki wodnej jest jej samorządność, która zapewnia każdemu członkowi wpływ na jej funkcjonowanie, chociażby przez udział w głosowaniu w wyborze delegatów oraz do władz spółki. Każdy członek spółki może również zgłaszać swoje wnioski i propozycje dotyczące działalności spółki.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera