Obwieszczenie: „Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych przy ul. Skotnickiej w Paniówkach”

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm./

 

Wójt Gminy Gierałtowice

 

podaje do wiadomości,  że w dniu 09.03.2017 r. wydana została Decyzja Nr 04/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

 

„Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych przy ul. Skotnickiej
w Paniówkach”

 

- działki nr: 1346/214, 557/253 i 842/244.

 

Z TREŚCIĄ DECYZJI, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ, A TAKŻE DOKUMENTACJĄ SPRAWY, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

 

Sieć wodociągowa, ul. Skotnicka P-ki.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera