Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.45.2017 z dnia 28.02.2017r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie:

  • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r.
    poz. 446),
  • art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2147),
  • § 5 i 6 uchwały Nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 13 marca 2013r., poz. 2336) zmienionej uchwałą Nr XLVII/344/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 listopada 2014r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2014r., poz. 5999).

 

    Z A R Z Ą D Z A M

  § 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące własność Gminy Gierałtowice, położone w Paniówkach przy ulicy Borowej, oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 1835/33, 1626/33, 1627/33, 1628/33, 1629/33 i 1630/33 o łącznej powierzchni 0.5519 ha, dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00039643/8.

 

§ 2

W/w nieruchomości zostały szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

  § 3

Zatwierdzam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej www.gieraltowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl. Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik:PDFwykaz.pdf

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera