Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2016/2017

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 85346-2016 z dnia 2016-04-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2016/2017 obejmujące: a) odśnieżanie jezdni na całej szerokości, b) odśnieżanie poboczy, chodników oraz obiektów towarzyszących -...
Termin składania ofert: 2016-09-13


PO/p-5/2016
Gierałtowice: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2016/2017

Numer ogłoszenia: 154732 - 2016; data zamieszczenia: 30.12.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85346 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2016/2017.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2016/2017 obejmujące: a) odśnieżanie jezdni na całej szerokości, b) odśnieżanie poboczy, chodników oraz obiektów towarzyszących - zatok autobusowych i placów gminnych, c) usuwanie oblodzeń poprzez posypywanie materiałami spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. nr 230 poz 1960), odcinków dróg o spadkach powyżej 4%, skrzyżowań z drogami o nawierzchni bitumicznej, przystanków autobusowych, niebezpiecznych łuków poziomych, d) zaopatrzenie się w materiały do posypywania dróg gminnych w ilości i sortymencie zapewniającej prawidłowe prowadzenie usług zimowego utrzymania dróg. Zamówienie udzielone będzie w następujących częściach: Część I Sołectwo Chudów: Łączna długość dróg wynosi 10 630 mb, powierzchnia placów ok. 1600 m2. Część II Sołectwo Gierałtowice: Łączna długość dróg wynosi 26 950 mb, powierzchnia placów ok. 4600 m2, długość chodników 400 mb. Część III Sołectwo Paniówki: Łączna długość dróg wynosi 13 410 mb, powierzchnia placów ok. 2300 m2. Część IV Sołectwo Przyszowice: Łączna długość dróg wynosi 18 830 mb, powierzchnia placów ok. 4200 m2, długość chodników 1250 mb Zamawiający informuje, że część dróg objętych zimowym utrzymaniem posiada jezdnię o szerokości od 3,0 m - 3,5m..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2016/2017 w sołectwie Chudów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZRB JANICKI, Ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41666,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 44604,00
 • Oferta z najniższą ceną: 44604,00 / Oferta z najwyższą ceną: 44604,00
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2016/2017 w sołectwie Gierałtowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZRB JANICKI, Ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92592,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 98766,00
 • Oferta z najniższą ceną: 98766,00 / Oferta z najwyższą ceną: 98766,00
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 3   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2015/2016 w sołectwie Paniówki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZRB JANICKI, Ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61111,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 65313,00
 • Oferta z najniższą ceną: 65091,60 / Oferta z najwyższą ceną: 65313,00
 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 4   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2016/2017 w sołectwie Przyszowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZRB JANICKI, Ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75925,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 79650,00
 • Oferta z najniższą ceną: 79650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 79650,00
 • Waluta: PLN .

Kopia:
ISG a/a

PDFOgłoszenie Zimowe utrzymanie 2016-2017.pdf (126,43KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera