Obwieszczenie: „Budowa sieci i przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Przyszowicach przy ulicy Poprzecznej”

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami /, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23/

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

 

że na wniosek Państwa Eweliny i Daniela Mieszaniec, ul. Ogrodowa 65 A, 44-178 Przyszowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą :

 

Budowa sieci i przyłącza wodociągowego

do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

w Przyszowicach przy ulicy Poprzecznej”

 

- działki nr : 19 i 129/26.

 

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109  w następujących godzinach:

            - poniedziałek, wtorek, środa i piątek                  10.00-13.00

            - czwartek                                                        14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

 

Pobierz plik:PDF1481_0001.pdf (43,18KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera