Informacja w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA W SPRAWIE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż od 1 sierpnia 2016 r. zaczyna obowiązywać uchwała Rada Gminy Gierałtowice nr XXVI/158/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zwolnienie dotyczy członków rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 785).

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wśród których są członkowie rodziny wielodzietnej i ubiegający się o częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są złożyć nowe deklaracje
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy
w Gierałtowicach.

 

Zwolnienie częściowe, obejmuje tę opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która dotyczy członków rodziny wielodzietnej i przekracza:

- kwotę 50 zł w odniesieniu do wszystkich członków rodziny wielodzietnej
w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny;

- kwotę 95 zł w odniesieniu do wszystkich członków rodziny wielodzietnej
w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 785) przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
    1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    2. szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki,
  3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 przedmiotowej ustawy członkami rodziny wielodzietnej są:

  1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2. małżonek rodzica;
  3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy

w Gierałtowicach oraz pod nr tel. (32) 30 11 391. 

 

 

W załączeniu:

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera