Informacja w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Karta Dużej Rodziny

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wchodzący w skład rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907) od sierpnia 2016 r. w naszej Gminie mogli nadal korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od miesiąca sierpnia 2020 r. uległ jednak zmianie sposób jego naliczania oraz wysokość zwolnienia, która wynosi 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, wchodzącego w skład rodziny wielodzietnej.

Zwolnienie dotyczy członków rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1348).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1348) przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają (mieli) na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
    1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    2. szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki,
  3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 przedmiotowej ustawy członkami rodziny wielodzietnej są:

  1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2. małżonek rodzica;
  3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz pod nr tel. (32) 30 11 391. 

Uchwała Nr XXIV/176/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03-07-2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wchodzący w skład rodziny wielodzietnej

Uchwała Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03-07-2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera