Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.120.2016 z dnia 01.07.2016 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie: art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

zarządzam

§1

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz, o którym mowa w §1 Zarządzenia podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48 oraz na stronie internetowej urzędu: www.bip.gieraltowice.pl. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCwykaz.doc (51,50KB) 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera