Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 86312-2016 z dnia 2016-04-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach na odcinku od zjazdu do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Paniówkach do skrzyżowania z ul. Gliwicką wraz z budową...
Termin składania ofert: 2016-04-27


PO/p-4/2016
Gierałtowice: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach

Numer ogłoszenia: 107667 - 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86312 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach na odcinku od zjazdu do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Paniówkach do skrzyżowania z ul. Gliwicką wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej. Długość projektowanego odcinka chodnika ok. 1250 mb. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) pozyskanie map do celów projektowych, 2) wykonanie badań geologicznych podłoża, 3) opracowanie koncepcji budowy i przebudowy chodnika oraz budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej, 4) opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla każdej z branż, 5) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż, 6) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 7) uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych służących uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę na podstawie stosownego pełnomocnictwa Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pracownia Projektowa DROGOWIEC Mgr inż. Bartłomiej Schmidt, Ul. Lecha 14 pokój 110, 41-710 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60449,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 46617,00
  • Oferta z najniższą ceną: 46617,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54612,00
  • Waluta: PLN .

 

 

PDFogloszenie_.pdf (71,60KB)

 

 

 

Kopia:
ISG a/a

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera