Zarządzenie Nr 0050.98.2016 w sprawie określenia wzoru o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągniecia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.98.2016

WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 31.05.2016 r.

 

w sprawie:   określenia wzoru  wniosku o przyznawanie stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice

 

 

Na podstawie  art. 30 ust. 1, pkt 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity  Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 oraz  § 2 ust.2 Załącznika do uchwały
Nr XX/127/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 marca 2016  roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki
w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.

 

                                              zarządzam co następuje:

 

1.Wzór wniosku określa się następująco:

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

 

za osiągnięcia ……………………………………………………………………………

( wpisać odpowiednio: w nauce, artystyczne)

 

Dane wnioskodawcy:

………………………………………………………………….

…………………………………………………………….……

 ( organ, nazwisko i imię)

 

Dane ucznia, kandydata do stypendium:

 

  1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………..
  2. Data urodzenia……………………………………………………………….…
  3. Adres zamieszkania…………………………………………………………….
  4. Nazwa szkoły, ukończona klasa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Średnia ocen ………………..,      średnia ocen matury międzynarodowej …………

 

  1. Uzasadnienie wniosku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

  1. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia ucznia ( zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty) potwierdzone przez szkołę za zgodność z oryginałem w tym  potwierdzona przez szkołę kserokopia legitymacji szkolnej:

 

a)obowiązkowo - potwierdzona kserokopia świadectwa ukończenia klasy lub szkoły,

b)…………………………………………………………………………………

c)…………………………………………………………………………………

d)…………………………………………………………………………………

e)…………………………………………………………………………………

f)…………………………………………………………………………………

g)…………………………………………………………………………………

 

 

  1. Wnioskodawca oświadcza iż  kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie   jego  danych osobowych zawartych w złożonym wniosku  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135

z późniejszymi zmianami).

 

 

……………………………                                                ……………………………………..

          (miejscowość, data)                                                                 ( podpis wnioskodawcy)

 

 

2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zalączniki:


 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera