PROTOKÓŁ z dnia 23 lutego 2016 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/309/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niek

PROTOKÓŁ

z dnia 23 lutego 2016 r.

 

z przebiegu konsultacji projektu

uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie:
 

zmiany Uchwały Nr XL/309/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkole i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.

 

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 8 lutego 2016 r. do 22 lutego 2016 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie:

zmiany Uchwały Nr XL/309/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkole i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 30 września
2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”, „Organizacje Pozarządowe - Konsultacje” oraz „Oświata – Edukacja”.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Z możliwości wniesienia uwag do Programu nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.

 

 

 

PDFprotokol_specjalisci.pdf (803,54KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera