Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Strona archiwalna

 

Gierałtowice , dnia 17.02.2016r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GIERAŁTOWICACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

referent   (1 etat)

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

 

  1.   Niezbędne wymagania od kandydatów:

a)                  obywatelstwo polskie;

b)                  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c)                  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z  

                     oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)                 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

e)                 nieposzlakowana opinia;

f)                  wykształcenie wyższe, na kierunkach: zarządzanie, ekonomia, administracja publiczna

                     ( mile widziane z zakresu pomocy społecznej )

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)         znajomość aktualnego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz

             projektów aktów wykonawczych do tej ustawy (www.mpips.gov.pl) lub właściwych  

             przepisów po ich wejściu w życie (w przypadku, gdy wejdą w życie przed zakończeniem

             niniejszego postępowania konkursowego), 

b)         dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych w szczególności oprogramowania do  

            obsługi świadczeń rodzinnych .

c)        cechy osobowości: sumienność i obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych

            zadań, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

d)         pożądane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.  

e)         znajomość przepisów prawnych: Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

            administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
            o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.).

 

3.     Zakresy wykonywanych zadań na stanowisku:

a)         przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie

           świadczenia rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego- prowadzenie postępowania    

            administracyjnego w sprawach  z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych

            - udzielanie informacji o trybie postępowania  w sprawach dotyczących uprawnień do w/w

            świadczeń

b)        współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i 

            sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do powyższego 

            świadczenia      

c)         przygotowywanie projektów decyzji,

d)        sporządzanie list wypłat zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

e)        sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji w/w zadań.

 

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)          stanowisko administracyjne,

b)          miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ul. Powstańców  Śl. 1 ,

               44-186 Gierałtowice

c)          czas pracy: poniedziałek- wtorek  7:00-15:00 ; czwartek od 7:00-17:00, piątek 7:00-13:00

d)          wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników            

            Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

e)          bezpośredni kontakt z klientami  w siedzibie OPS,

f)           praca w siedzibie OPS z dostępem do windy,

g)          przewidywany termin pracy: 14 marzec  2016 – 31 grudzień 2016

 

5.    Wymagane dokumenty:

a)         życiorys (CV),

b)         list motywacyjny

c)         zaświadczenie o  stażu pracy  w administracji publicznej lub  kserokopie świadectw pracy

             potwierdzające ww. staż pracy,

d)         kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e)         oświadczenie kandydata, że:  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

            przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

            ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

            (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

f)        oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

g)       kandydat(ka) bedący(a) osobą niepełnosprawną obowiązany jest do złożenia kopii

          dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach  może przerwać lub unieważnić procedurę naboru bez podania przyczyn.

Każdy z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.     

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach  lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl. 1 44-186 Gierałtowice ,w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  referenta” w terminie do dnia 29.02.2016r. włącznie (min. 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

           

Oferty pracy, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gierałtowicach .

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.                           o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1202).

 

Oferty odrzucone zostaną zwrócone na podany adres.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu:  32/3011527

Mgr Agnieszka Kałuża

Kierownik  Ośrodka Pomocy

Społecznej w  Gierałtowicach

 

 

DOCKwestionariusz osobowy kandydata do pracy.doc (46,50KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera