Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Gierałtowice.

Strona archiwalna

 

GK/WR-2/2015
Gierałtowice: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Gierałtowice.

Numer ogłoszenia: 21314 - 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Gierałtowice..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Gierałtowice. Przedmiotem umowy polega na dystrybucji energii elektrycznej obejmującej korzystanie z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym: transport energii elektrycznej siecią dystrybucji OSD w celu dostarczenia energii do miejsca dostarczenia, utrzymanie ciągłości dostarczenia energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczenia, utrzymywanie parametrów jakościowych energii elektrycznej. Obiekty Gminy Gierałtowice zasilane z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zaliczane są do następujących grup taryfowych według zamówionej mocy umownej: 1.Grupa taryfowa C 21-moc umowna powyżej 40kW, 2.Grupa taryfowa C 11-moc umowna do 40kW..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.30.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TAURON Dystrybucja S.A, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 259943,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 319730,23
  • Oferta z najniższą ceną: 319730,23 / Oferta z najwyższą ceną: 319730,23
  • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ustawa Prawo zamówień publicznych jako przesłankę zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybu zamówienia z wolnej ręki przewiduje w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej następująca okoliczność: usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W związku z tym należy stwierdzić co następuje: TAURON Dystrybucja S.A., została wyznaczona do pełnienia funkcji OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) na okres do dnia 31.12.2025 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 16.11.1998 r. nr PEE/19/2698/U/1/98/JK z późn. zm. Stanowi ona, iż obszar Gminy Gierałtowice jest objęty dystrybucją energii elektrycznej sieciami własnymi Przedsiębiorcy. Tylko Przedsiębiorca może świadczyć usługi dystrybucji energii na obszarze Gminy Gierałtowice. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne odbiorcy energii elektrycznej lub paliw gazowych mają prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Zakup energii odbywa się na podstawie umowy sprzedaży. Jednocześnie, aby umożliwić i zapewnić odbiorcom realizację powyższego uprawnienia stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące dystrybucją energii lub paliw gazowych (operator systemu dystrybucyjnego) jest obowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych lub energii. Świadczenie usług dystrybucji paliw lub energii odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług. Dostarczanie energii i paliw gazowych do odbiorców odbywa się na podstawie dwóch umów: umowy sprzedaży zawieranej ze sprzedawcą energii/paliw gazowych i umowy o świadczenie usług dystrybucji zawieranej z operatorem systemu dystrybucyjnego, przedsiębiorstwem energetycznym, które dystrybuuje energię (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne). W myśl Art. 5. dostarczanie paliw gazowych lub energii odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, o którym mowa w art. 7, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji i umowy o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych lub umowy o świadczenie usług skraplania gazu. Zgodnie z art. 7. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania. Reasumując, zachodzą ustawowe przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia publicznego na usługę dystrybucji energii elektrycznej do obiektów obsługiwanych przez Gminę Gierałtowice.

 

 

Kopia:
GK a/a

 

PDFZawiadomienie_o_umowie.pdf (128,13KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera