Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2015 roku

            Zarządzenie Nr 0050.15.2016             

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 28 stycznia 2016r.
 

w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2015 roku

           

Działając na podstawie przepisów:

- art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

 

zarządzam

 

§1

Umieścić na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.gieraltowice.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gierałtowice informację o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice                   oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                             

Załącznik

do Zarządzenia Nr 0050.15.2016

                                                                                  Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                  z dnia 28 stycznia 2016r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za IV kwartał 2015 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

45.123.763,75

45.138.479,26

100,03

A1. Dochody bieżące

43.725.367,75

44.140.293,56

100,95

A2. Dochody majątkowe

1.398.396,00

998.185,70

71,38

B. Wydatki

49.156.693,75

45.782.623,84

93,14

B1. Wydatki bieżące

41.197.238,75

38.052.374,30

92,37

B2. Wydatki majątkowe

7.959.455,00

7.730.249,54

97,12

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 4.032.930,00

-644.144,58

x

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za IV kwartał 2015 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera