Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w 2016 r.

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w 2016 r.

Zmiana stawki i ustalenie nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od stycznia 2016 r. ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Gierałtowice uległa zmianie wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 10,50 zł za osobę za miesiąc.
Ustalono wyższą stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, tj. 19,50 zł za osobę za miesiąc.
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczonej w oparciu o dane zawarte złożonej już deklaracji. Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.


Zmiany w zasadach odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Od stycznia 2016 r. w związku ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wejściem w życie nowych aktów prawa miejscowego wprowadzono zmiany w dotychczasowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Obejmują one: 

•    zwiększenie częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych
Zmieszane odpady komunalne odbierane będą od mieszkańców Gminy Gierałtowice co dwa tygodnie, a nie jak do tej pory co cztery tygodnie. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2016 r. znajduje się tutaj

•    wyposażenie nieruchomości w pojemniki (kubły) na zmieszane odpady komunalne
W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zapewnia jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne o pojemności 120 litrów na 4 osoby zamieszkujące nieruchomość. W przypadku większej niż cztery liczby osób zamieszkujących na nieruchomości, Gmina Gierałtowice zapewnia dodatkowy pojemnik o pojemności 120 litrów na każde kolejne cztery osoby lub jeden pojemnik o pojemności większej niż 120 litrów, przyjmując co najmniej 30 litrów pojemności pojemnika na każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

•    odbieranie odpadów zielonych ulegających biodegradacji
W zakresie odbierania odpadów zielonych ulegających biodegradacji wprowadzono limit ilości worków odbieranych sprzed nieruchomości. W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada mieszkańcy Gminy Gierałtowice mogą wystawiać przed nieruchomość podczas jednego wywozu do 7 worków z bioodpadami o pojemności 120 l każdy. Dopuszcza się wystawienie większej ilości worków z tym, że łączna pojemność odpadów nie może przekroczyć 840 litrów.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice od stycznia 2016 r. mają dodatkowo możliwość indywidualnego dostarczenia odpadów zielonych ulegających biodegradacji do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru sprzed nieruchomości oraz w przypadku zebrania większej ilości odpadów niż wskazanego powyżej limitu odbioru tych odpadów sprzed nieruchomości.

•    sposób gromadzenia odpadów wielomateriałowych
Odpady wielomateriałowe (tetrapak - kartony po mleku i sokach) należy gromadzić w worku koloru żółtego przeznaczonym na tworzywa sztuczne, a nie jak do tej pory w worku koloru niebieskiego.

•    przyjmowanie odpadów remontowo-budowlanych w PSZOK
Odpady remontowo-budowlane, wytworzone poza terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym zakresie nadal będą przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ograniczona została natomiast ilość przyjmowanych odpadów do maksymalnie 1 m3/rok /nieruchomość. 
Nadal możliwe jest również skorzystanie z dodatkowej (płatnej) usługi odbioru odpadów remontowo-budowlanych i rozbiórkowych, wytworzonych poza terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym zakresie, wykonywanej na indywidualne zgłoszenie, która jest realizowana poprzez udostępnienie i odbiór jedynie worka typu „big-bag” o pojemności 1 m3. Szczegóły dotyczące korzystania z powyższej usługi znajduje się tutaj

•    godziny, w których odbierane będą odpady komunalne
Zmianie uległa godzina, do której odpady komunalne wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych powinny być wystawione przed nieruchomością, z dotychczasowej godziny 7:00 na godzinę 6:00.
•    sposób składania deklaracji

Wprowadzono dodatkową (oprócz dotychczasowej pisemnej) formę składania deklaracji. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może składać również w formie elektronicznej, tj. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym.


Dodatkowych informacji o zmianach w systemie gospodarki odpadami udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice.
W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości ma możliwość zgłoszenia zaistniałej sytuacji w formie elektronicznej na adres e-mail: ros@gieraltowice.pl do 3 dni roboczych po terminie odbioru określonego rodzaju odpadów komunalnych lub niewłaściwego świadczenia usługi przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Informacja taka może być również przekazana osobiście w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice lub telefonicznie pod numerem telefonu Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice (32) 301 13 91.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera