Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Remont nawierzchni ul. Brzezina w Gminie Gierałtowice

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 163190-2015 z dnia 2015-07-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiot zamówienia polega na: oczyszczeniu istniejącej nawierzchni, wyrównaniu istniejących ubytków mieszanką mineralno - bitumiczną, skropieniu emulsją asfaltową oraz wykonaniu nawierzchni (warstwa ścieralna ) gr. 5 cm na powierzchni...
Termin składania ofert: 2015-07-17


PN/1/2015

Gierałtowice: Remont nawierzchni ul. Brzezina w Gminie Gierałtowice
Numer ogłoszenia: 216080 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 163190 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni ul. Brzezina w Gminie Gierałtowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na: oczyszczeniu istniejącej nawierzchni, wyrównaniu istniejących ubytków mieszanką mineralno - bitumiczną, skropieniu emulsją asfaltową oraz wykonaniu nawierzchni (warstwa ścieralna ) gr. 5 cm na powierzchni 2000 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FAKTORIA Polska sp. z o.o., sp. k., Ul. Ks. Roboty 50, 44-186 Gierałtowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 192223,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 73141,95
  • Oferta z najniższą ceną: 73141,95 / Oferta z najwyższą ceną: 136068,75
  • Waluta: PLN.

 

 

 

Kopia:
ISG a/a

Do pobrania:

PDFOgłoszenie.pdf (54,13KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera