Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z wewnętrzną instalacją gazową w budynku przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 73772-2015 z dnia 2015-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gierałtowice
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kotłowni węglowej na gazową z wewnętrzną instalacją gazową w budynku przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31 w (działka nr 1228/128). Zakres zadania obejmuje: demontaż istniejącej kotłowni...
Termin składania ofert: 2015-04-09


PO/p-3/2015
Gierałtowice: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z wewnętrzną instalacją gazową w budynku przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31

Numer ogłoszenia: 168292 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 73772 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z wewnętrzną instalacją gazową w budynku przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kotłowni węglowej na gazową z wewnętrzną instalacją gazową w budynku przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31 w (działka nr 1228/128). Zakres zadania obejmuje: demontaż istniejącej kotłowni węglowej, dostawę i montaż gazowego kotła grzewczego o mocy 220kW, wykonanie układu technologicznego kotłowni wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki kotłowni, wykonanie instalacji gazu ziemnego na odcinku od punktu redukcyjno-pomiarowego do pomieszczenia kotłowni, wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do kotła gazowego i kuchni przedszkola oraz wykonanie podestu technicznego w konstrukcji stalowej wraz z pozostałymi robotami budowlanymi koniecznymi do uruchomienia kotłowni. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określony jest przy pomocy projektu budowlano-wykonawczego, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.33.11.10-0, 45.33.30.00-0, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe INSTAL -ROGRA, ul. Stary Targ 3, 43-400 Cieszyn, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 546321,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 280981,40
  • Oferta z najniższą ceną: 280981,40 / Oferta z najwyższą ceną: 352489,71
  • Waluta: PLN.

 

 

Kopia:
ISG a/a

 

PDFOgłoszenie.pdf (69,05KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera