Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gierałtowicach rejon ulicy Sobieskiego/Ks. Roboty - Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami /, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm./

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

że na wniosek Pana Krzysztofa Szymańskiego - Pracownia Projektowa „Krzysztof Szymański”, ul. W. Kubicy 21/55, 43-100 Tychy działającego z upoważnienia inwestora - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą :

„ Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gierałtowicach

rejon ulicy Sobieskiego/Ks. Roboty ”

 

- działki nr 92, 93, 53, 56, 885/54, 887/54, 886/54, 203/55, 343/57, 888/54 i 202/55.

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109  w następujących godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, środa i piątek                   10.00-13.00
  • czwartek                                                         14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

POBIERZ PLIK:PDF0136_0001.pdf (85,04KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera