Konkurs fotograficzny złap Moto w Foto

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.99.2015

Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28.05.2015r.

 

logo_a4.jpg

 

Regulamin konkursu fotograficznego

„Złap Moto w Foto’

 

I ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Gierałtowice

II

CEL KONKURSU

1.Celem konkursu jest promocja imprezy Moto serce.

 

III WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich chętnych uczestników imprezy

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Tematem konkursu fotograficznego jest impreza, która odbędzie się 31 maja 2015 r. w Chudowie.

4. Do konkursu fotograficznego prosimy zgłaszać zdjęcia pojedyncze, cykle tematyczne i/lub reportaże fotograficzne dokumentujące wydarzenia z Imprezy.

5. Każdy uczestnik przystępując do Konkursu składa wypełnioną Kartę zgłoszenia oraz składa oświadczenie, że

a) zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin uczestnictwa,

b) dane zawarte w karcie są prawdziwe, a dostarczone prace wykonał osobiście  i nie naruszając praw osób trzecich,

c) posiada zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

d) wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swoich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w celach reklamowych i promocyjnych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest w rozumieniu tej samej ustawy Organizator.

e) przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z oświadczeniem o przekazaniu Organizatorowi nieodpłatnie autorskich praw majątkowych na ich bezterminowe wykorzystanie w materiałach reklamowych i promocyjnych (video, wydruki oraz Internet), jak również z udzieleniem Organizatorowi prawa na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac bez konieczności zapłaty

dodatkowego wynagrodzenia.

6. Za wszystkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik.

7. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość zdjęć.

8. Zdjęcia muszą zostać zapisane w formacie JPG o wymiarach rozdzielczości min. 1200 x 1600 pikseli.

9. Dostarczenie prac:

a) Zdjęcia mogą zostać nadesłane pocztą elektroniczną, osobiście lub pocztą na nośniku CD lub DVD decyduje data wpływu

b) adres dostarczania prac:

 

Urząd Gminy Gierałtowice

ul. Ks. Roboty 48

44- 186 Gierałtowice

mail: 

 

c) W treści emaila lub na nośniku danych należy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres mailowy uczestnika, tytuł autorski zdjęcia/ zdjęć.

d) Każda praca powinna zostać opatrzona imieniem i nazwiskiem autora,a w przypadku zgłaszania większej ilości zdjęć dodatkowo kolejnym numerem zdjęcia.

10. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów na udział w Konkursie (oświadczenie na Karcie zgłoszenia do konkursu).

11. Informacje o autorstwie materiałów konkursowych będą reprezentowane przy okazji ich publikacji dokonywanych Urząd Gminy Gierałtowice

12. Po zakończeniu konkursu zostanie zorganizowana promocja jego wyników i autorów prac na stroniewww.gieraltowice.pl

 

IV PRZEBIEG KONKURSU

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą od 31maja 2015r.  do 10 czerwca 2015 r.

2. Termin dostarczania prac upływa z dniem 11czerwca 2015 r. o godz. 15:00.

3 Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Urząd Gminy.

4. Wszystkie fotografie biorące udział w konkursie, oceniane będą według tych samych kryteriów.

5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane.

6. Organizator nie zakwalifikuje do konkursu materiałów, które według jego uznania uważać będzie za potencjalnie obraźliwe, niewłaściwe lub nieodpowiednie dla tego konkursu, na przykład ze względu zawarte w nich treści związane z przemocą lub obrażające uczucia religijne, przekonania polityczne. 

 

V NAGRODY

1. Ogólna wysokość nagród w postaci bonów towarowych przewidzianych w całym konkursie to 300,00 zł.

2. Wysokość nagród wynosi odpowiednio:

a) I miejsce 200,00 zł

b) wyróżnienie 100,00 zł
 

VI OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1.Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i niepowtarzalny.

2.Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 czerwca 2015 r. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem, dokładna lista laureatów będzie umieszczona na stronie internetowej www.gieraltowice.pl-

3. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom osobiście bądź pocztą w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego.doc
Regulamin konkursu fotograficznego.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera