Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z wewnętrzną instalacją gazową w budynku przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31”.

Strona archiwalna

 

 

               Gierałtowice, dnia, 06.05.2015r

PO/p-3/2015

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

                                              

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z wewnętrzną instalacją gazową w budynku przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31”.

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :Dz. U. z 2013r.,  poz. 907 z późn. zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z wewnętrzną instalacją gazową w budynku przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31”, Nr rej. PO/p-3/2015 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe

INSTAL -ROGRA

43-400 Cieszyn, ul. Stary Targ 3

 

Cena oferty brutto wynosi: 280 981,40 zł 

(słownie : dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden  zł. 40/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

Cena:                                          95%

Deklarowany okres gwarancji:  5%


Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów  oceny ofert określonych w SIWZ

 

Nr oferty (wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
 cena

 

Deklarowany okres gwarancji

Łączna ilość punktów

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe
INSTAL –ROW sp. z o.o.
44-200 Rybnik
ul. Wierzbowa 13 B
Cena  oferty: 318 485,13 zł

83,81 pkt

2,5 pkt

86,31 pkt

Oferta nr 2

ENERGOCOMPLEX sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Bernardyńska 69 A

Cena  oferty:  289 124,05 zł

92,32 pkt

5 pkt

97,32 pkt

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe

INSTAL -ROGRA

43-400 Cieszyn, ul. Stary Targ 3

Cena  oferty: 280 981,40 zł
 

95,00 pkt

5 pkt

100,00 pkt

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe AGROCOM sp. z o.o.
ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 2
41-303 Dąbrowa Górnicza

Cena  oferty: 352 489,71zł
 

75,73 pkt

5 pkt

80,73 pkt

Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo GLIMAR sp. z o.o.

44-100 Gliwice
ul. Daszyńskiego 156

Cena  oferty: 309 148,20 zł

 

86,34 pkt

5 pkt

91,34 pkt


Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta 12.05.2015r.

 

Kopia :
ISG a/a
 


Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe INSTAL –ROGRA, 43-400 Cieszyn, ul. Stary Targ 3

2. Przedsiębiorstwo GLIMAR sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Daszyńskiego 156

3. ENERGOCOMPLEX sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Bernardyńska 69 A

4. Przeds. Produkcyjno- Usługowe AGROCOM sp. z o.o., ul. Aleja J. Piłsudskiego 2, 41-303 Dąbrowa Górnicza

5. Przeds. Produkcyjno- Usługowo- Handlowe  INSTAL –ROW sp. z o.o., 44-200 Rybnik, ul. Wierzbowa 13 B

 

 

PDFwybor_oferty.pdf (64,18KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera