Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015r.

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Nr 0050.37.15 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26.02.2015r.

w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w dziedzinie  kultury fizycznej i sportu w 2015r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) oraz art. 11 ust.2 oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

1.    Rozstrzygnąć konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w dziedzinie   kultury fizycznej i sportu w 2015r.
2.    Przyznać dotacje w łącznej kwocie 66 000,00 zł na wsparcie realizacji ośmiu zadań, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
3.    Wyniki otwartego konkursu ogłosić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
4.    Realizację zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Organizacyjnego, Kadr i Spraw Obywatelskich.
5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: DOCzarządzenie-wyniki-załącznik (2).doc (35,00KB)

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera